Ögle Namazı Tesbihatı

yorum yok
366 kez görüntülendi okuma
15 Ekim, 2016

Öğlenin farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

 

“5 defa Esteğfirullah denir ve sonrasında… Allahumme entesselâmu ve minkesselâm, tebârekte yâ zelcelâli velikram”

denilerek şu duâ okunur:

 

SALÂTEN TÜNCÎNÂ DUÂSI

 

“Allahumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncina biha min cemîil ahvâli vel âfât, ve takdilena biha cemîel hâcat, ve   tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât, ve terfeuna biha indeke âledderecât, ve tubelliğuna biha aksel ğâyat, min cemiil hayrat fil hayati ve bâdel memat, birahmetika yâ erhamerrahimin, bi hurmeti Habibike yâ erhamerrahimin, bi hurmeti cemiil enbiya-i vel evliya-i  pîri pîran, pîri âzam ya Erhamerrahimin âmin, ve selâmun âlel murselin velhamdulillahi rabbil âlemin …” denilir, eller yüze sürülüp indirilir.

 

  

    Öğlenin son sünneti kılındıktan sonra,

 

“Subhânallahi velhamdulillâhi ve lâilâhe illallahu vallahu ekber, ve lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”

denilir ve ÂYETÜ’L-KÜRSÎ okunur:

 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm,

 

“Allahu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyul kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti vemâ fi’l-ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe, vesia kursiyyuhu’s-semâvâti ve’l-ard. Velâ yeuduhû hıfzuhumâ vehuve’l-âliyyu’l-azîm”

 

Subhanellah   (33 kere)

Elhamdulillah  (33 kere)

Allahuekber    (33 kere)

 

“Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâyemut, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîr ve ileyhi’l-mesîr” denilip duâ edilir.

 

    Duâdan sonraki tesbihâta devam edilir:

 

Fağlem ennehû  ( 1 defa )

Lâ ilâhe illallah   (33 defa )

 

Muhammedu’r-resûlullahi sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem. (1 defa)

 

   Tesbihâttaki sâlât ü selâmlar okunur:

 

Bismillâhirrahmânirrahîm,

 

İnnellahe ve melâiketehû yusellûne ale’n-nebiy. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ..

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesirân kesîrâ.

Salli vesellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemîi’l-enbiyâi ve’l evliya-i ve’l murselîn ve alâ âli kullin ve sahbi kullin ecmaîn. Âmin ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemin.

 

 

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Habîballah.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

 

 

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî biadedi evrakı’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr, vağfirlenâ verhamnâ veltufbinâ vebi üstâdinâ ve meşâyîhina  (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânena vebi talebeti Resâili’n-Nûri’s-sadıkîne yâ ilâhenâ bikulli salâtin minhâ şehadeten.. eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resûlullahi Sallallahu Aleyhi Tealâ Vesellem.

 

 

  1. DUÂ-İ  İSM-İ  ÂZAM okunur:

(Soldan sağa satır satır okuyunuz.)

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 

Yâ Cemîl  yâ Allah Yâ Karîb  yâ Allah Yâ Mucîb  yâ Allah Yâ Habîb  yâ  Allah
Yâ Raûf  yâ Allah Yâ Atûf   yâ Allah Yâ Ma’ruf yâ Allah Yâ Latîf  yâ Allah
Yâ Azîm  yâ Allah Yâ Hannân  yâ Allah Yâ Mennân yâ Allah Yâ Deyyân  yâ Allah
Yâ Sübhan  yâ Allah Yâ Emân  yâ Allah Yâ Bürhân   yâ Allah Yâ Sultân  yâ Allah
Yâ Müsteânyâ Allah Yâ Muhsin yâ Allah Yâ Müteâl yâ Allah Yâ Rahmân  yâ Allah
Yâ Rahîm yâ Allah Yâ Kerîm  yâ Allah Yâ Mecîd  yâ Allah Yâ Ferd  yâ Allah
Yâ Vitr  yâ Allah Yâ Ehad yâ Allah Yâ Samed  yâ Allah Yâ Mahmûd yâ Allah
Yâ Sâdıka’l-Va’di yâ Allah Yâ Aliyy  yâ Allah Yâ Ganiyy  yâ Allah Yâ Şâfî  yâ Allah
Yâ Kâfî  yâ Allah Yâ Muâfî  yâ Allah Yâ Bâkî  yâ Allah Yâ Hâdî yâ Allah
Yâ Kàdir  yâ Allah Yâ Sâtir yâ Allah Yâ Kàhhâr  yâ Allah Yâ Cebbâr  yâ Allah
Yâ Ğaffâr  yâ Allah Yâ Fettâh  yâ Allah

 

 

 

Celle celâluhu ve âmme nevâvuhû velâ ilâhe ğâyruh.

 

 

   Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:

 

    “Yâ Rabbe’s-semâvâti Ve’l-ardı, yâ ze’l-Celâli ve’l-İkrâm. Nes’eluke bihakkı hâzihi’l-esmâi kullehâ entusalli-ye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve rahimte ve terehamte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi’l âlemîn, Rabbenâ inneke hamîdüm mecîd, birahmetike yâ erhamerrâhimîn, ve’l-hamdülillâhi Rabb’l-alemîn.”

 

  Fetih Sûresi’nin 27-29. Âyetleri (Lakad Sadakallâhü) okunarak namaz bitirilir.

 

Bismillâhirrahmânirrahîm,

 

    Lekad sadakallahu resûlehu’r-ruyâ bilhakk letedhulunne’l-mescide’l-harâme inşâallâhu âminîne muhallikîne ruûsekum ve mukessırîne lâtehafûn feâlime mâ lem ta’lemû fecaâle min dûni zâlike fethan karîba.

 

Huvellezî ersele resûlehu bilhudâ ve dînil hakkı liyuzhirahu aleddîni kullih ve kefâ billâhi şehîdâ.

 

Muhammedu’r-resûlullah vellezîne meahû eşiddâü âlel kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkeân succeden yebteğûne fadlen minallahi verıdvânâ.   Sîmâhüm   fî vucûhihim min eseri’s-sucud zalike meseluhum fittevrâti ve meseluhum fi’l-incîl kezer’in ahrace şat’ehû feâzerehu festağleze festevâ alâ sûkihî         yu’cibuzzurrâe       liyeğîze bihimu’l-kuffâr. Veadallâhullezîne âmenû ve amilu’s-sâlihâti minhum mağfiraten ve ecran azîmâ…


Bir önceki yazımda « makalem var.
babasultan

Doğru, Güzel ve Adil olan her şeyi sever, efendiliğe bayılır. Yalandan dolandan ikiyüzlülükten nefret eder.

ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?