Akşam Namazı Tesbihatı

yorum yok
408 kez görüntülendi okuma
15 Ekim, 2016

Akşamın farzı kılınıp selâm verildikten sonra,
“5 defa Esteğfirullah denir ve sonrasında… Allahumme entesselâmu ve minkesselâm, tebârekte yâ zelcelâli velikram”  denilerek şu duâ okunur:

SALÂTEN TÜNCÎNÂ DUÂSI

“Allahumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncina biha min cemîil ahvâli vel âfât, ve takdilena biha cemîel hâcat, ve   tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât, ve terfeuna biha indeke âledderecât, ve tubelliğuna biha aksel ğâyat, min cemiil hayrat fil hayati ve bâdel memat, birahmetika yâ erhamerrahimin, bi hurmeti Habibike yâ erhamerrahimin, bi hurmeti cemiil enbiya-i vel evliya-i  pîri pîran, pîri âzam ya Erhamerrahimin âmin, ve selâmun âlel murselin velhamdulillahi rabbil âlemin …” denilir, eller yüze sürülüp indirilir.

Sünneti kıldıktan sonra,

   Cümle-i Tevhid söylenir:  10 defa

“Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâyemut, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîr.  (9 defa okunup, onuncuda) ve ileyhi’l-mesîr” ilâve edilir.

   İstiâze duâları okunur (Eller avuç içi yere bakar şekilde kaldırılır.)

Allahumme ecirnâ mine’n-nâr. (Bu satır 3, 5 veya 7 defa,  diğerleri birer defa)

Allahumme ecirnâ min kulli nâr.

Allahumme ecirnâ min fitneti’d-dînîyyeti ve’d-dünyeviye.

Allahumme ecirnâ min fitneti âhiri’z-zaman.

Allahumme ecirnâ min fitneti’l-Mesîhi’d-Deccâli ve’s-Sufyan.

Allahumme ecirnâ mine’d-dalâlâti ve’l-bidiyyâti ve’l-beliyyât.

Allahumme ecirnâ min şerri’n-nefsi’l-emmâreh.

Allahumme ecirnâ min şurûri’n-nufûsi’l-emmârâti’l-firavniyyeh.

Allahumme ecirnâ min şerri’n-nisâ.

Allahumme ecirnâ min belâi’n-nisâ.

Allahumme ecirnâ min fitneti’n-nisâ.

Allahumme ecirnâ min azâbi’l-kabr.

Allahumme ecirnâ min azâbi yevmi’l-kıyâmeh.

Allahumme ecirnâ min azâbi Cehennem.

Allahumme ecirnâ min azâbi kahrik.

Allahumme ecirnâ min nâri kahrik.

Allahumme ecirnâ min azâbi’l-kabri ve’n-nîrân.

Allahumme ecirnâ mine’r-riyâi ve’s-sum’ati ve’l-ucubi ve’l-fahr.

Allahumme ecirnâ min tecâvuzi’l-mulhidîn.

Allahumme ecirnâ min şerri’l-munâfıkîn.

Allahumme ecirnâ min fitneti’l-fâsıkîn.

Allahumme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebete Resâili’n-Nûri’s-sâdıkîne fi hidmeti’l-Kur’âni ve’l-îmân. Ve ahbâbene’l-mu’minîne’l-muhlisîne ve akribâenâ ve ecdâdenâ mine’n-nâr.

Avuç içi yukarı çevrilerek devam edilir.

Biafvike yâ Mucîr, bifadlike yâ Ğaffâr. Bi rahmetike yâ erhemerrahimin.

Allahumme edhilne’l-Cennete meâl ebrâr.

Allahumme’d-hilne’l-Cennete meâl ebrâr.

Allahumme edhilnâ ve edhil üstâzenâ ve meşâyîhine (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve talebete Resâili’n-Nûri’s-sadıkîne ve ihvânena ve ehavâtenâ ve akribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene’l-mu’minîne’l-muhlisîne fî hidmeti’l-îmâni ve’l-Kur’ân. El-Cennete meal ebrâr, bişefâat-i Nebiyyi-ke’l-Muhtâr ve âlihi’l-ethâr ve eshâbihi’l-ehyâr ve sellim mâdâme’l-leylu ve’n-nehâr. Âmin, ve selamun alel murselin velhamdu lillâhi Rabbi’l-Âlemîn. (Eller yüze sürülür.)

Tesbihata devam edilir

“Subhânallahi velhamdulillâhi ve lâilâhe illallahu vallahu ekber, ve lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”

denilir ve ÂYETÜ’L-KÜRSÎ okunur

Bismillâhirrahmânirrahîm,

“Allahu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyul kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti vemâ fi’l-ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe, vesia kursiyyuhu’s-semâvâti ve’l-ard. Velâ yeuduhû hıfzuhumâ vehuve’l-âliyyu’l-azîm”

Subhanellah   (33 kere)

Elhamdulillah  (33 kere)

Allahuekber   (33 kere)

“Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâyemut, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîr ve ileyhi’l-mesîr” denilip duâ edilir.

Duâdan sonraki tesbihâta devam edilir:

Fağlem ennehû  ( 1 defa )

Lâ ilâhe illallah   (33 defa )

Muhammedu’r-resûlullahi sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem. (1 defa)

Lâ İlâhe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin. (33 defa)

Tesbihâttaki sâlât ü selâmlar okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm,

İnnellahe ve melâiketehû yusellûne ale’n-nebiy. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ..

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesirân kesîrâ.

Salli vesellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemîi’l-enbiyâi ve’l evliya-i ve’l murselîn ve alâ âli kullin ve sahbi kullin ecmaîn. Âmin ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemin.

 

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Habîballah.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî biadedi evrakı’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr, vağfirlenâ verhamnâ veltufbinâ vebi üstâdinâ ve meşâyîhina  (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânena vebi talebeti Resâili’n-Nûri’s-sadıkîne yâ ilâhenâ bikulli salâtin minhâ şehadeten.. eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resûlullahi Sallallahu Aleyhi Tealâ Vesellem.

DUÂ-İ  İSM-İ  ÂZAM okunur:

(Soldan sağa satır satır okuyunuz.)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Yâ Cemîl  yâ Allah Yâ Karîb  yâ Allah Yâ Mucîb  yâ Allah Yâ Habîb  yâ  Allah
Yâ Raûf  yâ Allah Yâ Atûf   yâ Allah Yâ Ma’ruf yâ Allah Yâ Latîf  yâ Allah
Yâ Azîm  yâ Allah Yâ Hannân  yâ Allah Yâ Mennân yâ Allah Yâ Deyyân  yâ Allah
Yâ Sübhan  yâ Allah Yâ Emân  yâ Allah Yâ Bürhân   yâ Allah Yâ Sultân  yâ Allah
Yâ Müsteânyâ Allah Yâ Muhsin yâ Allah Yâ Müteâl yâ Allah Yâ Rahmân  yâ Allah
Yâ Rahîm yâ Allah Yâ Kerîm  yâ Allah Yâ Mecîd  yâ Allah Yâ Ferd  yâ Allah
Yâ Vitr  yâ Allah Yâ Ehad yâ Allah Yâ Samed  yâ Allah Yâ Mahmûd yâ Allah
Yâ Sâdıka’l-Va’di yâ Allah Yâ Aliyy  yâ Allah Yâ Ganiyy  yâ Allah Yâ Şâfî  yâ Allah
Yâ Kâfî  yâ Allah Yâ Muâfî  yâ Allah Yâ Bâkî  yâ Allah Yâ Hâdî yâ Allah
Yâ Kàdir  yâ Allah Yâ Sâtir yâ Allah Yâ Kàhhâr  yâ Allah Yâ Cebbâr  yâ Allah
Yâ Ğaffâr  yâ Allah Yâ Fettâh  yâ Allah

Celle celâluhu ve âmme nevâvuhû velâ ilâhe ğâyruh.

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:

    “Yâ Rabbe’s-semâvâti Ve’l-ardı, yâ ze’l-Celâli ve’l-İkrâm. Nes’eluke bihakkı hâzihi’l-esmâi kullehâ entusalli-ye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve rahimte ve terehamte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi’l âlemîn, Rabbenâ inneke hamîdüm mecîd, birahmetike yâ erhamerrâhimîn, ve’l-hamdülillâhi Rabb’l-alemîn.”

Haşir Sûresi’nin 20-24. Âyetleri (Lâ Yestevî) okunur.

   Bismillâhirrahmânirrahîm,

Lâ yestevî eshâbu’n-nâri ve eshâbu’l-Cenneh. Eshâbu’l-Cenneti humu’l-fâizûn.

Lev enzelnâ hâze’l-Kur’âne alâ cebelilleraeytehû hâşian muteseddian min haşyetillah.

Ve tilke’l-emsâlu nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn.

Huvallâhullezi lâ ilâhe illâ hû. Âlimu’l-ğaybi veş-şehâdeh. Huver-rahmânur-rahîm.

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikul-kuddûsus-selâmul-mu’minul-muheyminul-azîzul-cebbârul-mutekebbir.

Subhânellâhi ammâ yuşrikûn. Huvallâhul-hâlikul-bâriul-musavviru lehul-esmâ-ul husnâ.

Yusebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-‘azîzul-hakîm.


Bir önceki yazımda « makalem var.
babasultan

Doğru, Güzel ve Adil olan her şeyi sever, efendiliğe bayılır. Yalandan dolandan ikiyüzlülükten nefret eder.

ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?